A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu tháng 11/2017

Thời khóa biểu
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH        
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 1      
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017      
Thứ Buổi Tiết Lớp 1A
GVCN:  Nguyễn Thị Thân
Lớp 1B
GVCN:  Nguyễn Thị Hồng
Lớp 1C
GVCN:  Thái Thị Thủy
Lớp 1D
GVCN:  Y Chao
   
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)    
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
2 Toán  Toán  Toán  Toán    
3 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt     
4 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt     
Chiều 1 Tiếng Việt  Tiếng Việt (Lợi) Đạo Đức (Trâm) Tiếng Việt     
2 Tiếng Việt  Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt Tiếng Việt    
3 TC Toán Thủ công (Lợi) Tiếng Việt  TC Toán (Dưnh)    
Thứ 3 Sáng 1 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Mỹ thuật (Hằng) Toán     
2 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Toán Tiếng Việt     
3 Đạo đức (Lợi) Thể Dục (H.Thủy) Tiếng Việt  Tiếng Việt     
4 Mỹ Thuật (Hằng) Đạo đức (Lợi) Tiếng Việt  Thể Dục (H.Thủy)    
Chiều 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt     
2 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt    
3 Toán  Toán HĐNG (Trâm) Mỹ thuật (Hằng)    
Thứ 4 Sáng 1 HĐNG Tiếng Việt  Toán Tiếng Việt (Dưnh)    
2 TNXH (Lợi) Tiếng Việt  TNXH (Trâm)  Tiếng Việt (Dưnh)    
3 Tiếng Việt  Mỹ thuật (Hằng) Tiếng Việt Â. Nhạc (Hiệu)    
4 Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Thủ Công (Sim)    
Chiều 1 Thể Dục (Hữu) TNXH (Lợi) Â.Nhạc (Hiệu) Tiếng Việt    
2 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Tiếng Việt (Dưnh) Tiếng Việt     
3 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Tiếng Việt (Dưnh) Toán    
Thứ 5 Sáng 1 Toán Toán  TCông (Dưnh) Tiếng Việt    
2 Tiếng Việt  Âm Nhạc (Hiệu) Toán  Tiếng Việt    
3 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Tiếng Việt  Đạo đức(Nhiên)    
4 Âm Nhạc (Hiệu) Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐNG (Nhiên)    
Chiều 1 TCông (Lợi) HĐNG Thể dục (Trâm) Tiếng Việt    
2 Tiếng Việt  Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Tiếng Việt     
3 Tiếng Việt Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Toán    
Thứ 6 Sáng 1 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt  Tiếng Việt  TNXH (Nhiên)    
2 Tiếng Việt (Lợi) Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt     
3 Toán TCT TC Toán (Dưnh) Tiếng Việt     
4 SHTT SHTT SHTT SHTT    
Chiều 1            
2            
3            
T.số tiết dạy/tuần 30 30 30 30    
                 
Tổng số tiết dạy:  120 tiết        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH        
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 2      
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017      
Thứ Buổi Tiết Lớp 2A
GVCN:  Cao Thị Bạch Thảo
Lớp 2B
GVCN:  Nguyễn Thị Minh Nguyên
Lớp 2C
GVCN:  Hoàng Thị Anh
Lớp 2D
GVCN:  Nguyễn Thị Trúc Vỹ
   
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)    
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
2 Toán        Toán         Toán              Toán               
3 Tập đọc    Tập đọc     Tập đọc        Tập đọc           
4 Tập đọc     Tập đọc     Tập đọc          Tập đọc            
Chiều 1 Kể chuyện Â. Nhạc (Hiệu) Kể chuyện      TC Toán    
2 Â. Nhạc (Hiệu) TC Tiếng việt TCTV  HĐNG    
3 TC Tiếng việt  TCT Tăng cường toán Thủ công(Xuân)    
Thứ 3 Sáng 1 Toán         Thể dục (H. Thủy) Toán Thể dục (Nhiên)    
2 Chính tả Toán Chính tả  Toán    
3 TC Toán (Diệp) Kể chuyện Đạo đức (Trâm) Kể chuyện    
4 TCTV (Diệp) HĐNG   TC Toán Tăng cường Toán    
Chiều 1 Đạo đức (Lợi) TC Toán (Diệp) TNXH    Chính tả         
2 TC Toán (Diệp) Chính tả   Thể dục  (Trâm) Tăng cương TV    
3 TCTV (Diệp) TCTV TC Tiếng Việt  TC Toán    
Thứ 4 Sáng 1   TNXH  (Lợi) Toán Thủ công (Trâm) Mỹ thuật (Hằng)    
2 Toán Tập đọc     Toán Â. Nhạc (Hiệu)    
3 TC Toán (Diệp) TC Toán (Lợi) TC Toán (Trâm) Toán     
4 Tập đọc Đạo đức (Lợi) Tập đọc Tập đọc    
Chiều 1 Mỹ thuật (Hằng) TCTV (Vân) TCTV (Trâm) Đ Đ (Nhiên)    
2 Thể dục (H. Thủy) Mỹ thuật (Hằng) Â. Nhạc (Hiệu) TC Toán (Nhiên)    
3 Thủ công (Vân) Thể dục (H. Thủy) Mĩ thuật (Hằng) TC Tiếng Việt  (Nhiên)    
Thứ 5 Sáng 1 Toán Toán Toán Thể dục (Nhiên)    
2 Tập viết TNXH (Lợi) Tập viết TNXH (Nhiên)    
3 LTC Tập viết TC Toán (Trâm) Toán     
4 TCTV (Lợi) LTVC HĐNG  (Trâm) Tập viết        
Chiều 1 Chính tả TC Toán (Diệp)
LTVC      
LTC      
2 HĐNG Chính tả     Chính tả  Chính tả           
3 Thể dục (H. Thủy) TCTV TC Tiếng Việt  TC Tiếng Việt    
Thứ 6 Sáng 1 Toán  Toán Thể dục (Trâm) TLV    
2 Tập làm văn Tập làm văn Toán  TC Tiếng Việt (Nhiên)    
3 TC Tiếng việt  TC Tiếng Việt         Tập làm văn Toán    
4 TC Toán (Trâm) Thủ công (Sim) SHTT SHTT    
    SHTT SHTT        
Chiều 1            
2            
3            
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31 30 30    
Tổng số tiết dạy:  122 tiết        
                 
                 
                 
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH        
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 3      
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017      
Thứ Buổi Tiết Lớp 3A
GVCN:  Nguyễn Thị Thơ
Lớp 3B
GVCN:  Nguyễn Thị Liên
Lớp 3C
GVCN:  Tạ Thị Lan
Lớp 3D
GVCN:  Võ Thị Tố Nga
   
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)    
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
2 Toán Toán Toán  Toán     
3 Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc     
4 Kể chuyện  Kể chuyện Kể chuyện  Kể chuyện     
Chiều 1 TNXH  Thể dục (Thủy)  Đạo Đức TCT  (Nhiên)    
2 HĐNG Anh văn (Quyên) TC Toán  TCTV (Nhiên)    
3 TC Tiếng việt  Mỹ thuật (Hằng)  TCTiếng Việt TD (Nhiên)    
Thứ 3 Sáng 1 Toán  Tin học(Nguyên) Thể dục (Trâm) Jarai (Dưnh    
2 Âm nhạc (Hiệu) Tin học(Nguyên) Anh văn (Quyên) Jarai (Dưnh    
3 Chính tả  Toán  Toán  Toán     
4 TC Toán  Chính tả 
   
 
 
 
 
 
Chính tả 
Chính tả     
Chiều 1 Mỹ thuật (Hằng) TNXH HĐNG  (Trâm)  Âm nhạc (Hiệu)    
2 Anh văn (Quyên) Thể dục (Thủy) Jarai (Dưnh ) Thủ công (Xuân)    
3 Thể dục (H.Thủy) TC Tiếng Việt  Jarai (Dưnh ) TCT (Nhiên)    
Thứ 4 Sáng 1 Toán  Toán  Toán  Thể dục (Nhiên)    
2 Tập đọc Anh văn (Quyên) Tập đọc Đạo đức (Nhiên)    
3 Tin học (Nguyên) Tập đọc  TNXH  Toán     
4 Tin học (Nguyên) TC Toán (Diệp) TC Toán  Tập đọc     
Chiều 1 Luyện từ và câu Đạo đức  TCTV LTVC    
2 Tập viết  Luyện từ và câu Anh văn (Quyên) TNXH    
3 TCTV  TC Tiếng việt Â. Nhạc (Hiệu) Anh văn (Quyên)    
Thứ 5 Sáng 1 Đạo đức  (Diệp) Toán Mĩ thuật (Hằng) Toán     
2 Thủ công (Diệp) Tập viết 
Thể dục (Trâm) 
Tập viết    
3 Toán Âm nhạc (Hiệu) Toán  Chính tả     
4 Chính tả  Thủ công (Hữu)
Luyện từ và câu
HĐNG    
Chiều 1 TNXH  Chính tả  Tập viết Mỹ thuật (Hằng)    
2 Thể dục(H.Thuỷ) HĐNG Chính tả  TC Tiếng Việt    
3 TC Toán  TC Toán TNXH  Anh Văn (Quyên)    
Thứ 6 Sáng 1 Toán Toán  Toán  Toán     
2 Anh văn (Quyên) Tập làm văn Thủ công (Trâm) Tập làm văn    
3 Tập làm văn TCTV (Hữu) Tập làm văn TNXH    
4 TCTV (Hữu) TNXH  SHTT SHTT    
5 SHTT SHTT        
Chiều 1            
2            
3            
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31 30 30    
Tổng số tiết dạy:  122 tiết        
                 
                 
                 
                 
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH        
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 4      
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017      
Thứ Buổi Tiết Lớp 4A
GVCN:  Vũ Thị Huế
Lớp 4C
GVCN:  Nguyễn Thị Thu Hiền
Lớp 4D
GVCN:  Nguyễn Thị Phương
     
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)      
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ      
2 Toán Toán  Toán       
3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc      
4 Chính tả Chính tả Chính tả      
Chiều 1 Khoa học (Diệp) Ja rai (Dưnh) Khoa học      
2 Lịch sử (Diệp) Ja rai (Dưnh) Lịch sử      
3 Kĩ thuật (Diệp) TCT (Trâm) TC Toán      
Thứ 3 Sáng 1 Âm nhạc (Hiệu) Anh văn (Quyên) Toán      
2 Thể dục (Thuỷ)
TD (Sim- Hằng)
Thể dục (Nhiên)      
3 Toán  Toán LTVC      
4 LTVC LTVC A Văn (Quyên)      
Chiều 1 TCT Kể chuyện Kĩ thuật      
2 Tin học (Nguyên) Khoa học Kể chuyện      
3 Tin học (Nguyên) Kĩ thuật Địa lí      
Thứ 4 Sáng 1 Anh văn (Quyên) Toán Â. Nhạc (Hiệu)      
2 Toán Tập đọc Mỹ thuật (Hằng)      
3 Kể chuyện Anh văn (Quyên) Toán      
4 Tập đọc Đạo đức (Hằng) Đạo đức (Nhiên)      
Chiều 1 Đạo đức Tập làm văn Tập đọc      
2 TLV Lịch sử Khoa học      
3 TCT Khoa học Tập làm văn      
Thứ 5 Sáng 1 Toán Toán  Toán      
2 Luyện từ và câu Luyện từ và câu LTVC      
3 Địa lí (Diệp) Mĩ thuật (Hằng) TC Tiếng Việt      
4 Khoa học (Diệp) Thể dục (Sim) 
A Văn (Quyên)
     
Chiều 1 Thể dục (H.Thuỷ)
       
   
 
 
Â. Nhạc (Hiệu)
Jarai (Dưnh)      
2 Anh văn (Quyên) TCTV (Trâm) Jarai (Dưnh      
3 Mỹ thuật (Hằng) Ja rai (Dưnh) Thể dục (Nhiên)      
Thứ 6 Sáng 1 TCAV (Quyên) Toán Jarai (Dưnh)      
2 Toán TLV Toán      
3 Tập làm văn Địa lí Tập làm văn      
4 TCTV SHTT SHTT      
5 SHTT           
Chiều 1 Câu lạc bộ Tin học          
2 Câu lạc bộ Tin học          
3 Câu lạc bộ Tin học          
 T.số tiết dạy/tuần 34 30 30      
Tổng số tiết dạy:  94 tiết        
                 
                 
                 
TRƯỜNG TH NGUYẾN HỮU CẢNH        
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 5      
 Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017      
Thứ Buổi Tiết Lớp 5A
GVCN: Bùi Thị Tâm
Lớp 5B
GVCN:  Hồ Thị Thu Dung
Lớp 5C
GVCN:  Ngô Thị Thảo
Lớp 5D
GVCN:  Võ Thị Thuý Ái
   
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)    
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
2 Toán Toán Toán Toán    
3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc    
4 Khoa học Chính tả Chính tả Chính tả    
Chiều 1 Anh văn (Quyên) Khoa học Khoa học Kể chuyện    
2 Mỹ thuật (Hằng) Lịch sử TD (Trâm) Khoa học    
3 Thể dục (Thủy) Kỹ thuật Anh văn (Quyên) TC Toán    
Thứ 3 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán    
2 Chính tả LTVC LTVC Luyện từ và câu    
3 Tin học(Nguyên) TCTV Kĩ thuật (Hiệu) Jarai (Dưnh)    
4 Tin học(Nguyên) Địa lý
Lịch sử
Jarai (Dưnh)    
Chiều 1 LTVC Thể dục(Thủy) Jarai (Dưnh ) Thể dục (Nhiên)    
2 TCTV  Mỹ thuật (Hằng) Đạo đức  Đạo đức (Nhiên)    
3 Kể chuyện Anh văn (Quyên) Kể chuyện ÂN (Hiệu)    
Thứ 4 Sáng 1 Kĩ thuật (Diệp) Tin học(Nguyên) Toán Toán    
2 Đạo đức (Diệp) Tin học(Nguyên) Tập đọc Tâp đọc    
3 Toán Toán Tập làm văn KT (Nhiên)    
4 Tập đọc Kể chuyện Thể dục (Trâm) Jarai (Dưnh)    
Chiều 1 Tập làm văn Tập đọc Anh văn (Quyên) Tập làm văn    
2 Khoa học Tập làm văn Địa lí TC Tiếng Việt    
3 Lịch sử Khoa học
TCT
Lịch sử (Trâm)    
Thứ 5 Sáng 1 Thể dục (Thuỷ) Anh văn (Quyên) Â Nhạc (Hiệu) Toán    
2 Toán Thể dục (Thủy) Mĩ thuật (Hằng) Luyện từ và câu    
3 Luyện từ và câu Toán Jarai (Dưnh Anh văn (Quyên)    
4 Địa lý LTVC Jarai (Dưnh Khoa học    
Chiều 1 Anh văn (Quyên) TCTiếng Việt Toán Thể dục (Nhiên)    
2
TCT (Diệp)
Âm nhạc (Hiệu) LTVC Mĩ thuật ( Hằng)    
3 Âm nhạc (Hiệu) TCT (Diệp) TCTV Địa lý (Trâm)    
Thứ 6 Sáng 1 Toán Đạo đức(Diệp) Toán Toán     
2 TCT (Diệp) Toán Tập làm văn Tập làm văn    
3 Tập làm văn TCT (Diệp) Khoa học Anh văn (Quyên)    
4 TCTV (Diệp) Tập làm văn SHTT SHTT    
5 SHTT  SHTT        
Chiều 1            
2            
3            
T.số tiết dạy/tuần 31 31 30 30    
Tổng số tiết dạy:  122 tiết        
                 
                 
Tổng tiết dạy 5 khối 580 tiết        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 


Tác giả: VP
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết