A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác năm học 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch số 467/PGD&ĐT-VP ngày 29/9/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về Kế hoạch công tác năm học 2017-2018; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 với những nội dung chính và thời gian cụ t...

    PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 04/ KH-THNHC                                                                                                          Kon Tum, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018

          Căn cứ Kế hoạch số 467/PGD&ĐT-VP ngày 29/9/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về Kế hoạch công tác năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 với những nội dung chính và thời gian cụ thể như sau:

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Người

thực hiện

Người

phụ trách, chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

8+9/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh hoạt chủ điểm: Chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Triển khai bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 tại trường.

Tháng 8

Tất cả GV

Đ/c Xuân

Tham gia bồi dưỡng chính trị, truyền thông y tế hè 2017 theo kế hoạch của SGD7ĐT.

Tháng 8

CB, GV, NV

Đ/c Hữu

Hoàn thành công tác điều tra bổ sung PCGD và cập nhật số liệu theo kế hoạch của địa phương.

Theo KH

 

CB, GV

Đ/c Sim

Hoàn thành danh sách HS biên chế các lớp mới. Phân công chuyên môn, nhiệm vụ, thời khóa biểu,... để thực hiện nhiệm vụ năm học.

Trước 10/8

TTCM, VP

Đ/c Hữu

Tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên ND1 và ND2 theo kế hoạch của PGD TP.

10,11,14,15/8

CM, KT

Đ/c Hữu

Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, SGK, thiết bị dạy học, vệ sinh trường, lớp cho năm học mới.

Trước 15/8

CB,GV,NV

Đ/c Sim

Hoàn thành kế hoạch tu sửa tường rào, cổng trường hè 2017.

Trước 18/8

BGH, KT, VP

Đ/c Xuân

Thực hiện dạy học chính thức tuần 1 (21/8).

21/8

GV & HS

Đ/c Hữu

Tham dự tập huấn công tác tài chính- tài sản.

28 -> 30/8

Kế toán, HT

Đ/c Xuân

HS tựu trường (17/8). Dạy học chính thức tuần 1 (21/8). Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới (05/9).

Theo KH

CB,GV,NV, HS

Đ/c Xuân

Hoàn thành hồ sơ hợp đồng nhân viên bảo vệ.

Trước 30/8

Kế toán

Đ/c Xuân

Tổ chức Hội nghị PHHS đầu năm học.

15/9

GVCN lớp

Đ/c Xuân

Tổ chức Trung thu cho học sinh tại trường.

Theo KH

Theo KH

Đ/c Sim

Tổ chức học tập quán triệt các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Tháng 9

CB,GV,NV

Đ/c Xuân

CB,GV,NV đăng ký tên SKKN, ĐDDH tự làm năm học 2017-2018.

Tháng 9

CB,GV,NV

Đ/c Hữu

Tổ chức cho GV ký cam kết không vi phạm DTHT trong và ngoài nhà trường, không vi phạm đạo đức nhà giáo năm học 2017-2018

Tháng 9

CB,GV,NV

Đ/c Sim

Xây dựng phương án huy động XHHGD, lập kế hoạch thu, chi các khoản năm học 2017-2018.

Đầu tháng 9

Kế toán, BĐD CMHS

Đ/c Xuân

Các tổ CM tổ chức chuyên đề GD đạo đức cho HS; Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng Khuyến học”, “Tháng an toàn giao thông”.

Hoàn thành trước 20/9

 

TPT Đội, các tổ CM, GV& HS. 

Đ/c Sim

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018.

Trước 26/9

 

Ban KTNB

Đ/c Sim

Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 (Nhà trường và từng GV).

Tháng 9

CB, GV

Đ/c Hữu

Củng cố, kiện toàn Hội đồng trường, BCĐ thực hiện QCDC, các Ban, Hội đồng tư vấn chuyên môn trong nhà trường.

Tháng 9

CB,GV,NV

Đ/c Xuân

Vụ GDDT kiểm tra, khảo sát DH tiếng DTTS tại trường.

Tháng 9

BGH, GV dạy tiếng Jrai

Đ/c Xuân

Họp thống nhất kế hoạch SH cụm chuyên môn tiếng Anh.

29/9/2017

CBQL, GV dạy

Đ/c Xuân

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức văn nghệ Ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

Tháng 9

Ban VT;  các tổ khối, GVCN lớp

Đ/c Sim

Xây dựng kế hoạch Đảm bảo an ninh, phòng chống ma túy trong nhà trường năm học 2017-2018.

Tháng 9

Đ/c Sim

Đ/c Xuân

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2017-2018.

Tháng 9

Đ/c Nga

Đ/c Xuân

Triển khai thu Kinh phí BĐDCMHS theo Nghị quyết Hội CMHS.

Trước 30/9

GVCN các lớp

Đ/c Xuân

Thực hiện công khai đối với cơ sở GD theo Thông tư 09-2009/BGD&ĐT và các báo cáo công khai theo quy định.

Trước 20/9

Kế toán, CM, VP.

Đ/c Xuân

Tổ chức Đại hội chi đội.

Tháng 9

Các chi đội

Đ/c Vân

Tổ chức Hội nghị CC, VC năm học 2017-2018.

22/9

CC, VC

Đ/c Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

10/2017

Sinh hoạt chủ điểm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành GD&ĐT (15/10)

Đại hội Liên đội TNTP Hồ Chí Minh.

20/10

Theo KH

Đ/c Sim

Tổ chức chuyên đề cụm CM tại trường (môn Toán lớp 5)

27/10

Theo KH

Đ/c Hữu

Tham dự sinh hoạt cụm chuyên môn T.A, Tin học theo kế hoạch.

Tháng 10

TTCM, GV

Đ/c Sim

Các khối lớp tích cực triển khai bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chậm yếu theo kế hoạch.

Tháng 10

Các tổ CM,  GVCN

Đ/c Hữu

Triển khai đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH năm học 2017-2018.

Tháng 10

TTCM, GV

Đ/c Hữu

Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10/2017 theo kế hoạch

Tháng 10

Ban KTNB

Đ/c Sim

Phòng GD&ĐT thành phố kiểm tra công tác các khoản thu đầu năm học.

Theo KH

BGH; KT; GVCN lớp

Đ/c Xuân

Tổ chức Kiểm tra định kỳ GHK1 môn Toán + T.Việt lớp 4, 5.

Tháng 10

TTCM, GV

Đ/c Hữu

Hoàn thành đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN, ĐDDH tự làm nộp PGD.

Tháng 10

TTCM, GV, VP

 

Đ/c Hữu

 

 

 

 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ; kế hoạch xây dựng trường học an toàn; trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017-2018.

Tháng 10

BCĐ trường; CT CĐCS; TPT Đội

Đ/c Sim

Báo cáo kết quả triển khai “Tháng khuyến học”. Hoàn thành đóng góp xây dựng quỹ khuyến học TP Kon Tum năm 2017.

Tháng 10

 

Đ/c Nga;

CB, VC

Đ/c Sim

Ban văn thể, các tổ khối và GVCN tiếp tục triển khai tập luyện văn nghệ tham gia ngoại khóa chào mừng ngày NGVN 20/11.

Tháng 10

Ban VT; các tổ CM, GVCN lớp

Đ/c Sim

Xây dựng kế hoạch hoạt động (năm, tháng, tuần): Nhà trường; Tổ chuyên môn, Tổ VP, Đội; Y tế trường học; Thư viện-TBDH;...

Trước 08/10

Các tổ, bộ phận

Đ/c Xuân

 

 

 

 

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến GD pháp luật quý IV/2017 theo kế hoạch.

Tháng 10

CB,GV,NV toàn trường

Đ/c Sim

Kiện toàn củng cố các loại hồ sơ tài chính, tài sản; hồ sơ quy chế dân chủ; hồ sơ công tác quản lý CM, kiểm tra nội bộ, hồ sơ VP...

Tháng 10

BGH, Kế toán, VP

Đ/c Xuân

Xét và nộp hồ sơ nâng lương cho CC-VC quý IV/2017.

Trước 15/10

Kế toán, VP

Đ/c Thuận

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS toàn trường, làm thẻ HS

Tháng 10

Y tế ; GVCN lớp

Đ/c Sim

 

 

 

 

 

 

Tháng

11/2017

 

 

 

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tổ chức hoạt động ngoại khóa kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

20/11/2017

 

CB,GV,NV & HS toàn trường

Đ/c Xuân

Thực hiện chương trình dạy học tuần 12->15.

Tháng 11

BGH, TTCM, GV

 

Đ/c Hữu

Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường (theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT).

Tháng 11

BGH, TTCM, GV

 

Đ/c Hữu

Tham dự tập huấn quản trị website theo kế hoạch của Phòng GD.

25- 30/11 

Đ/c Thủy

Đ/c Xuân

Các tổ khối tổ chức và triển khai chuyên đề Đổi mới PPDH phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tháng 11

Các tổ CM; GV

Đ/c Hữu

Tham dự sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch.

Theo KH

TTCM, GV

Đ/c Sim

Tiếp tục kiểm tra, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVTH.

Theo KH  

Các tổ khối, GV

Đ/c Hữu

Tổ chức giao lưu tài năng Tiếng anh cấp trường.

Tháng 11

BGH, TTCM

Đ/c Hữu

Kiểm tra chuyên đề “Dạy học môn TV lớp 1CNGD”.

Theo KH

Giáo viên

Đ/c Sim

Kiểm tra hồ sơ, hoạt động tổ CM và chất lượng giảng dạy các tổ.

Theo KH

Ban KTNB

Đ/c Hữu

Kiểm tra HĐSPNG.

Tháng 11

04 GV

Đ/c Hữu

Triển khai BDTX tháng 11/2017 theo kế hoạch.

Tháng 11

CB,VC

Đ/c Hữu

Triển khai viết SKKN, làm đồ dùng dạy học.

Tháng 11

Giáo viên

Đ/c Hữu

Triển khai thực hiện KT quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường 11/2017.

Theo KH

Ban KTNB

Đ/c Sim

Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tại trường.

Theo KH

BGH, VP, KT, Tổ trưởng CM, GV.

Đ/c Xuân

Tiếp tục cập nhật, kiện toàn, củng cố hồ sơ tài chính- tài sản, hồ sơ quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ, hồ sơ VP, hồ sơ nhà trường...

Tháng 11

BGH, CM, VP, kế toán

Đ/c Xuân

 

 

 

Tháng

12/2017

 

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 73 năm (1944-2017)  ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

và 28 năm (1989-2017) ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Tổ chức ngoại khóa kỷ niệm 73 năm (1944-2017) ngày thành lập QĐND VN và 28 năm (1989-2017) ngày hội QPTD 22/12.

18/12

TPTĐội, GV&HS

Đ/c Sim

Tiếp tục kiểm tra, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVTH.

Tháng 12

Các tổ khối, GV

Đ/c Hữu

Tiếp tục hội thi GV dạy giỏi cấp trường (theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT).

Tháng 12

TTCM, GV

Đ/c Hữu

 

 

 

 

Tổ chức Hội thi ĐDDH tự làm cấp trường.

Tháng 12 

TTCM, GV

Đ/c Xuân

Tham gia SHCM cụm theo kế hoạch.

Tháng 12 

BGH,TTCM, GV

Đ/c Sim

Ra đề và tổ chức Kiểm tra định kỳ Học kì I, năm học 2017-2018.

Tuần 16->18 KT

Các khối lớp

Đ/c Hữu

Kiểm tra đánh giá phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp” các lớp.

Tháng 12

BGH,TTCM, GV

Đ/c Hữu

Triển khai BDTX tháng 12/2017 theo kế hoạch.

Tháng 12

CB, GV

Đ/c Hữu

Kiểm tra Hồ sơ GV và Sơ kết CM HK1.

Tháng 12

CM

Đ/c Hữu

Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc UDCNTT trong công tác quản lý, dạy học của Phòng GD&ĐT tháng 12/2017.

Tháng 12 & theo KH

Ban KTNB; GV; NV

Đ/c Sim

Tập huấn kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản, kỹ năng sủa chữa,...

01-10/12

VP, GV Tin học

Đ/c Sim

Tổng hợp đánh giá và báo cáo thống kê chất lượng cuối Học kì 1.

Theo KH

CM, TTCM, GV

Đ/c Hữu

Báo cáo kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2017.

Tháng 12

HT, kế toán

Đ/c Xuân

Báo cáo thống kê số liệu giữa năm học 2017-2018 theo quy định.

Tháng 12

CM, VP

Đ/c Xuân

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến GD pháp luật theo kế hoạch. Kiện toàn bổ sung tủ sách pháp luật nhà trường.

Trước 15/12

BGH; CB thư viện

Đ/c Xuân

Kiểm kê TSCĐ cuối năm.

Cuối tháng

KT, TV, VP, GV

Đ/c Sim

 

 

 

 

 

 

Tháng

01/2018

Sinh hoạt chủ điểm ngày học sinh sinh viên Việt Nam (09/01)

Nhà trường, Công đoàn, các tổ khối, bộ phận... báo cáo sơ kết HKI, năm học 2017-2018.

Tháng 01

BGH, TTCM, các bộ phận

Đ/c Xuân

Các lớp tổ chức hội nghị PHHS cuối HKI. Thông báo kết quả đánh giá HKI cho CMHS (theo mẫu).

Tháng 01

GVCN

Đ/c Sim

Tổ chức sơ kết SHCM cụm HKI và SHCM cụm theo kế hoạch.  

Tháng 01 

BGH, TTCM, GV

Đ/c Sim

Tổ chức bình bầu GVCN lớp giỏi cấp trường (theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT).

Tháng 01

BGH

Đ/c Hữu

Cập nhật dữ liệu PMIS online.

Tháng 01

VP

Đ/c Xuân

Tiếp giảng chương trình HKII từ ngày 02/01/2018.

Theo KH

GV&HS các lớp

Đ/c Hữu

Báo cáo thống kê đầu năm theo hệ thống EMIS

10/01/2018

VP

Đ/c Xuân

Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường tháng 01/2018. Báo cáo sơ kết công tác KTNB học kỳ 1.

Tháng 01

BGH, TTCM, GV, NV

Đ/c Sim

Xét nâng lương quý I/2018. Công khai tài chính cuối HK1 theo Thông tư 09-2009/BGD&ĐT.

Trước 15/01

Kế toán, CM, VP

Đ/c Xuân

Điều tra số liệu xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2018-2019.

Tháng 01

BGH, VP

Đ/c Xuân

Triển khai xét chọn học sinh vượt khó học tập đề nghị Hội Khuyến học các cấp khen thưởng. 

Tháng 01

BGH, TTCM, GV

Đ/c Sim

Báo cáo sơ kết thực hiện QCDC Học kỳ I, năm học 2017-2018.

Tháng 01

BCĐ, CB, VC

Đ/c Sim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

02/2018

Sinh hoạt chủ điểm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Sinh hoạt ngoại khóa “Mừng Đảng- Mừng Xuân”.

09/02/2018

CB,GV,NV & HS

Đ/c Sim

Nghỉ Tết âm lịch từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018.

Theo lịch 

CB,GV,NV & HS

Đ/c Sim

Kiểm tra tình hình sĩ số HS, công tác vệ sinh, nề nếp dạy- học sau Tết.

Tháng 02 

BGH, TTCM, GV, Tổ VP

Đ/c Xuân

Xét chon HS vượt khó trong học tập Hội khuyến học TP khen thưởng.

Tháng 02 

Các tổ CM, GV

Đ/c Sim

Các tổ CM, GV tăng cường bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo HS chậm yếu để nâng cao chất lượng cho học sinh.

Tháng 02 

Các tổ CM, GV

Đ/c Hữu

Triển khai BDTX tháng 01+02/2018 theo kế hoạch.

Tháng 02

CB, GV

Đ/c Hữu

Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường.

Tháng 02

BGH, TTCM, GV, NV

Đ/c Hữu

PGD kiểm tra thực hiện QCDC trường học năm học 2017-2018

Theo KH

BGH, TTCM, GV, NV

Đ/c Sim

Tham gia Hội thi ĐDDH tự làm, SKKN cấp TP.

Tháng 02 

Các tổ CM, GV

Đ/c Hữu

Tập huấn kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử, khai thác các nguần học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trren Internet.. và một số chuyên đề thực tiễn khác.

Tháng 02 

GV Tin học

Đ/c Hữu

Kiện toàn, củng cố các loại hồ sơ tài chính- tài sản, hồ sơ các tổ chuyên môn, tổ VP, hồ sơ nhà trường...

Tháng 02

Kế toán, CM, VP, TTCM, GV

Đ/c Xuân

Nộp báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.

Tháng 02

Kế toán

Đ/c Xuân

 

 

 

 

Tháng

03/2018

 

Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Kon Tum (16/3); 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3); ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); ngày Quốc tế phụ nữ  (08/3)

Tháng 03

Đội, Ban VT; GV & HS.

Đ/c Sim

Tham gia thi GVCN lớp giỏi cấp thành phố

Tháng 3 

GV

Đ/c Hữu

Tham gia SHCM cụm theo kế hoạch

Tháng 3 

BGH,TTCM, GV

Đ/c Sim

Hoàn thành công tác đánh giá Chuẩn Nghề nghiệp GVTH.

Tháng 3 

BGH, TTCM, GV

Đ/c Xuân

Triển khai kế hoạch BDTX tháng 3/2018 theo kế hoạch.

Tháng 3

CB, GV

Đ/c Hữu

Kiểm tra chất lượng GHKII; Kiểm tra Hồ sơ GV lần 2.

Tuần 28

BGH, TTCM, GV

Đ/c Hữu

Xây dựng kế hoạch phát  triển trường, lớp, học sinh, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019.

Tháng 3

CM, VP

Đ/c Xuân

Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường và thực hiện kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT tháng 03/2018.

Tháng 3

BGH, TTCM, GV, NV

Đ/c Sim

Kiểm tra toàn diện nhà trường

Tuần 26,27

BGH, TTCM

Đ/c Hữu

Tổ chức Hội thi nghi thức Đội cấp trường.

Tháng 3

TPT Đội; các Chi đội lớp.

Đ/c Sim

 

 

 

 

 

 

Tháng

04/2018

Sinh hoạt chủ điểm chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(30/4/1975 - 30/4/2018)

Nộp hồ sơ xin thuyên chuyển ngoại tỉnh (nếu có)

Trước 20/4

CB,GV,NV

Đ/c Xuân

Các tổ CM, GV các khối lớp tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo cho HS chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối năm học. Ra đề Kiểm tra

Tháng 4

Các Tổ CM, GV

Đ/c Hữu

Tham dự SHCM cụm và Tổng kết cụm năm học 2017-2018.

Tháng 4

BGH, TTCM, GV

Đ/c Sim

Kiểm tra thực hiện quy định DTHT tại trường.

Tháng 4

BGH, TTCM, GV

Đ/c Sim

Triển khai thực hiện công tác BDTX tháng 4/2018. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả BDTX năm học 2017-2018.

Tháng 4

CB, GV

Đ/c Hữu

Triển khai thực hiện KH kiểm tra nội bộ nhà trường và thực hiện kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT tháng 04/2018.

Tháng 4

BGH, TTCM, GV, NV

Đ/c Sim

 Rà soát hiện trạng CSVC, trang thiết bị dạy học, đề xuất kế hoạch cải tạo, sửa chữa trong hè năm 2018.

Trước 15/4

Kế toán, VP, GVCN các lớp

Đ/c Xuân

Triển khai công tác phổ biến, GD pháp luật quý II/2018.

Trước 20/4

BCĐ; CBGVNV

Đ/c Hữu

Tiếp tục XD kế hoạch phát triển trường, lớp, HS, GV năm học 2018-2019.

Tháng 4

BGH, VP

Đ/c Xuân

Xét nâng lương quý II/2018.

Trước 15/04

Kế toán- VP

Đ/c Xuân

Tiếp tục cập nhật, kiện toàn, củng cố các loại hồ sơ tài chính- tài sản; hồ sơ chuyên môn; hồ sơ PCGDTH; hồ sơ nhà trường;...

Tháng 4

CM, VP kế toán, TTCM, GV

Đ/c Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 05/2018

Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2018)

Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2017 - 2018.

Tháng 5

CM, GV& HS

Đ/c Hữu

Các Tổ CM, VP, TPT Đội, Y tế, Thư viện nộp báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.

Tháng 5

Các tổ, bộ phận

Đ/c Xuân

Nhà trường và CĐ hoàn thành các loại báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 theo quy định.

Tháng 5

BGH- CĐCS

Đ/c Hữu

Hoàn thành đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

Cuối tháng 5

BGH, các tổ CM

Đ/c Xuân

Hoàn thành đánh giá, xếp loại CB,VC cuối năm học 2017-2018.

Cuối tháng 5

CB, VC

Đ/c Xuân

Hoàn thành hồ sơ xét công nhận HS lớp 5 HTCTTH. Tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5 HTCTTH.

Cuối tháng 5

BGH & GV lớp 5

Đ/c Xuân

Xét thi đua (nhà trường & CĐCS) cuối năm học 2017-2018.

Cuối tháng 5

HĐTĐ

Đ/c Xuân

Xét chọn HS vượt khó học giỏi đề nghị Hội Khuyến học các cấp khen thưởng.

23-25/5

Các tổ CM, GV

Đ/c Sim

Nghiệm thu  trẻ 5 tuổi lên lớp 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học mới 2018-2019.

25/5->15/6

HĐTS, VP

Đ/c Xuân

Báo cáo thống kê cuối năm (EMIS)

Cuối tháng 5

VP, CM

Đ/c Hữu

Tổ chức Lễ phát thưởng và Tổng kết năm học 2017-2018. Bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương.

Cuối tháng 5

CBGVNV& HS

Đ/c Hữu

Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, vở, áo quần, dụng cụ học tập... Hoàn thành việc thu nộp trước nghỉ hè.oàn thành việc thu nioopjHoàn

Cuối tháng 5

CB, GV& HS toàn trường

Đ/c Sim

Tổ chức họp PHHS cuối năm học. Thông báo kết quả đánh giá cuối năm học cho CMHS (theo mẫu).

Cuối tháng 5

GVCN lớp, kế toán

Đ/c Xuân

Báo cáo tổng kết thực hiện QCDC; Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018.

25-30/5

BCĐ; BGH

Đ/c Sim

Báo cáo công khai tài chính cuối năm (trường, lớp).

Cuối tháng 5

Kế toán, GVCN

Đ/c Xuân

Kiểm kê TSCĐ, thư viện, thiết bị cuối năm học. Đề xuất tu sửa CSVC trong hè. Thu hồi tài sản đã mượn trước khi nghỉ hè.

Cuối tháng 5

CB,GV,NV, kế toán, VP, TV

Đ/c Sim

Kiểm tra, rà soát và báo cáo nhu cầu sửa chữa CSVC trong hè.

Cuối tháng 5

BGH, KT, VP

Đ/c Sim

Phân công CB,GV,NV trực trường hè 2018.

Cuối tháng 5

Các tổ khối

Đ/c Sim

PGD Kiểm tra quyết toán NSNN năm 2017

Cuối tháng 5

BGH, Kế toán

Đ/c Xuân

 

 

 

Tháng 6,7/

2018

 

 

 

 

Sinh hoạt ngày quốc tế thiếu nhi (01/6); sinh hoạt hè

Bàn giao hồ sơ HS lớp 5 về các trường THCS theo quy định.

Trước 06/6

CM, GV lớp 5

Đ/c Sim

Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 theo kế hoạch.

Tháng 6

HĐTS, VP

Đ/c Xuân

CB,GV,NV trực trường, bảo vệ CSVC theo lịch phân công.

Tháng 6, 7

VP; CBGVNV

Đ/c Sim

Kiện toàn, củng cố hồ sơ, chứng từ tài chính- tài sản nhà trường.

Tháng 6, 7

Kế toán, thủ quỹ

Đ/c Xuân

Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong hè 2018.

Tháng 6, 7

Tổ kiểm tra

Đ/c Sim

Điều tra phổ cập giáo dục năm 2018.

Theo KH

CB,GV,NV

Đ/c Sim

Tập huấn công tác y tế trường học năm học 2018-2019.

Tháng 7

CB y tế

Đ/c Sim

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng CSVC và triển khai kế hoạch xây dựng, tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

Tháng 6, 7

BGH; KT; VP

Đ/c Xuân

Xét và nộp hồ sơ nâng lương quý III/2018  về Phòng GD&ĐT.

Trước 15/07

Kế toán, VP

Đ/c Xuân

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện KH BDTX hè 2018 và năm học 2018-2019.

Tháng 6,7

CM

Đ/c Hữu

Tham gia bồi dưỡng CBQL, GV hè năm 2018 theo kế hoạch.

Tháng 7

CBQL, GV

Đ/c Hữu

          Yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận, đoàn thể và CB,GV,NV toàn trường chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo có chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình thực hiện nếu có những bổ sung, điều chỉnh về nội dung công việc và thời gian, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể ./.                                                                                                                                                                                         

Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT (Báo cáo);                                                                                                                                           

     - UBND X. Đoàn Kết (Báo cáo);

     - Lãnh đạo nhà trường (Theo dõi & chỉ đạo);

     - Chủ tịch CĐCS (Phối hợp);

     - Trưởng ban ĐD CMHS (Phối hợp);                                                        

     - Các tổ CM, các bộ phận, đoàn thể (Thực hiện);

     - Email CB,GV,NV (Thực hiện);                                                                      

     - Lưu VP, CM.  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Xuân

                                                                                                    

           

                                                                                      


Tác giả: HT
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết